• Vstupem do areálu se návštěvník zavazuje řídit jednotlivými body provozního řádu.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo vykázat návštěvníka z areálu při nevhodném chování a porušení některého ze zákazů uvedených v provozním řádu, a to bez náhrady ceny poskytnutých služeb.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo trvale či dočasně zakázat vstup osobám, které opakovaně vyvolávají konfliktní situace v areálu.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit do areálu návštěvníka nevhodně oblečeného (oděv znečištěný, roztrhaný, zapáchající apod.), podnapilého, pod vlivem drog či jiných návykových látek.
 • V areálu je zakázáno kouření (včetně elektronických cigaret) a užívání i nabízení omamných látek!
 • Do areálu je zakázán vstup psům či jiným domácím zvířatům!
 • Provozovatel neodpovídá za věci volně odložené v prostorách areálu.
 • Během pobytu v areálu rodiče nesou plnou odpovědnost za své děti.
 • Není dovoleno vynášení skleněného a porcelánového nádobí na zahradu.
 • Do dětských heren vstupujte bez obuvi, v herně udržujte pořádek, je zakázáno zde jíst a pít. Za děti v hernách rodiče nesou plnou odpovědnost a jsou povinni dbát na to, aby děti při hře nadmíru nerušily ostatní návštěvníky. Přebalování dětí je možné pouze na vyhrazeném místě u WC.
 • Toalety jsou určeny pouze pro zákazníky kavárny či účastníky aktivit pořádaných v areálu.
 • Zakazuje se vnášení a používání pyrotechniky a zbraní v areálu.
 • Návštěvník vstupem do areálu souhlasí s pořízením fotografií v areálu a jejich následným umístěním v prostorách kavárny, na webových stránkách, případně sociálních sítích provozovatele.
 • Návštěvník je povinen dodržovat provozní dobu.
 • Návštěvník je povinen dbát pokynů personálu komunitního centra.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změny provozního řádu.
 • Provozní doba areálu je od června do září 9.00–19.30 a od října do května 9.00–18.30.

Tento provozní řád je platný od 1. 6. 2022